วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย และเตรียมวางแผนการดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

01 ส.ค. 65