วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิมาย โดยมีตัวแทน ทั้ง 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65