วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย กำนันตำบลในเมือง และตัวแทนจากโรงพยาบาลพิมาย เชิญผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ,ผู้นำชุมชนทั้ง 15 ชุมชนเขตเทศบาลตำบลพิมาย , ประธาน อสม.15 ชุมชนเขตเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกรณีประชาชนมาจากพื้นที่เสี่ยงในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อทบทวนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ของโรค และทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

11 ก.ค. 64