วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการลอกทางระบายน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

10 ก.ค. 65