วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการปฏิบัติการแก้ไขความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ก.ค. 65