วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการขยายผิวจราจร ถนนพิบูลย์รัตน์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ม.ค. 65