วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอพิมาย และมอบอาหารกล่อง จำนวน 300 กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มารับฉีดวัคซีน โดยนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพิมายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ส.ค. 64