วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาการบริการงานจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ (LINE messenger) Line OA “Disable Service” ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

15 ส.ค. 65