วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจร้านนวดแผนโบราณ พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา

13 ส.ค. 64