วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบร้านค้า และประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตและหนังสือรับรองตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 ทบทวนค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ และสำรวจภาษีป้าย ณ ชุมชมสระโบสถ์ และชุมชนไทรแก้ว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ย. 65