วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 ม.ค. 65