วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมงานประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและพิจารณาความเหมาะสม วัดเดิม ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ผ้าสไบห่มพระพุทธวิมายะ ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65