วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมเสวนา เรื่องการจัดการพื้นที่แหล่งวัฒนธรรม ความขัดแย้ง ความเข้าใจ และความร่วมมือในการร่วมพัฒนาแหล่งวัฒธรรม ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา นายวัลลภ ศรีสำราญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และนางประนอม ไชยวิชิต ประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองพิมาย ตามโครงการภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลรักษาโบราณสถานเมืองพิมาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.ย. 64