วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งฉับพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 รายนางสาวเต็ม จุพิมาย อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 99 ม.3 ชุมชนส่วยใน ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ส่งมอบในครั้งนี้

15 ก.ย. 65