วันที่ 16 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมร่วมกับ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อหาแนวทางและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันตัวในขณะปฏิบัติงาน

16 ก.ย. 64