วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบร้านค้า และประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตและหนังสือรับรองตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 ทบทวนค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ และสำรวจภาษีป้าย ณ ชุมชมสระพลุ่ง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

16 ก.ย. 65