วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการตีล็อกจำหน่ายสินค้าตลาดจอแจ ภารกิจสำเร็จรียบร้อย

17 ส.ค. 64