วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลประชุมร่วมกับตัวแทนวัดในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอพิมาย ประจำปี 2565

22 เม.ย. 65