วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 พ.ค. 65