วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ด้านพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

20 ก.ค. 65