วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมโครงการโครงการแก้ปัญาหาฟันผุในเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 ก.ย. 65