วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการเทคอนกรีตปรับรางระบายน้ำบริเวณหน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 ม.ค. 66