วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 ก.พ. 66