วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลพิมายร่วมกับโรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารป่นเปื้อนในอาหาร

20 ธ.ค. 65