วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายร่วมประชุมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหินทราย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 ธ.ค. 65