วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศบาลตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุตส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนตะวันตกวัดเดิม

21 ก.ค. 64