วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศบาลตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุตส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย รับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกลุ่มสถานที่ประกอบการประเภทตลาด

21 ก.ค. 64