วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศบาลตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุตส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ออกเยี่ยมชมการจัดสถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

21 ก.ค. 64