วันที่ 21 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการติดตั้งที่วัดระดับน้ำ และติดตั้งป้ายเตือนอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย โดยมีระดับการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม 4 ระดับ ดังนี้ 1.ธงสีเขียว หมายถึง สภาวะน้ำปกติ 2.ธงสีเหลือง หมายถึง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.50 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 3.ธงแดง หมายถึง จะเกิดน้ำท่วมอีก 6-30 ชั่วโมงข้างหน้า ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ และเตรียมเข้าอยู่ที่ปลอดภัย 4.ธงแดง + สัญญาณไซเรน หมายถึง จะเกิดน้ำท่วมรุนแรงฉับพลันภายใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้า

21 ก.ย. 64