วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมระดมสมองสร้างพันธมิตรทางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากรากฐาน ณ ห้อง Chadra 1 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ

21 มิ.ย. 65