วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิมาย ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65