วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย โดยการเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน

22 ก.ย. 65