วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการตลาดแปดพิมาย ในการขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมายในตลาดนัดและพื้นที่ผ่อนผัน

22 ก.พ. 65