วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนชุมชนสระพลุ่ง และชุมชนสามสระสามัคคี ร่วมพูดคุยทำความเข้าใจในจัดเตรียมสถานที่ ที่จะเป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

23 ก.ค. 64