วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างเพื่อศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 6) ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

23 ก.ย. 65