วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย โดยมี นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร้อยตำรวจตรีวิโรจน์ สุขชาตะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนางนงลักษณ์ อริยเดช ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย อกเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 มิ.ย. 65