วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภา ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายก เทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 ส.ค. 65