วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมซักซ้อมการดำเนินการของคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

26 ส.ค. 65