วันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

27 ม.ค. 65