วันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร “เรื่อง การปฏิบัติราชการให้ถูกกฎหมาย มีระเบียบวินัยและถูกชี้มูลความผิด” ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2565 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร

28 ม.ค. 65