วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพิมาย ที่มิใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

27 มี.ค. 66