วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงรูปปั้นพญานาคบนราวสะพานสนามแข่งเรือและสะพานท่าสงกรานต์ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างอำเภอพิมาย เทศบาลตำบลพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

28 ต.ค. 65