วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมาย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุม

29 ก.ค. 64