วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

03 ก.พ. 65