วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายนิรันดร์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมสัมมนา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ให้กับบุคคลกรในหน่วยงานท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

30 พ.ค. 65