วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภา พร้อมด้วยรองประธานสภา, เลขานุการสภา และ สมาชิกสภา ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายก เทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

31 ส.ค. 64