วันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้างถังขยะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

04 ม.ค. 66