วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพิมาย (ศปถ.) ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

05 ก.ค. 65