วันที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

05 ม.ค. 66