วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08 ก.พ. 66